Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Onder Cryotrans wordt verstaan de besloten vennootschap Cryotrans B.V. Onder afnemer wordt verstaan de contractuele wederpartij van Cryotrans.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen Cryotrans en afnemer (hierna: overeenkomst) op grond waarvan Cryotrans aan afnemer vloeibare stikstof en/of andere zaken levert en/of op andere wijze ter beschikking stelt, van het ogenblik af, dat afnemer aan Cryotrans om een aanbieding vraagt, dan wel Cryotrans, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.

1.3 Afnemer zal zich nimmer kunnen beroepen op afwijkende voorwaarden, gewoonten of gebruiken.

1.4 De onderhavige voorwaarden hebben te allen tijde voorrang boven andersluidende voorwaarden of bedingen van afnemer of derden.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cryotrans en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2 Aanbieding en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.

2.2 Een opdracht tot levering van vloeibare stikstof of bepaalde andere zaken, waaronder mede te verstaan de aanvaarding van een aanbod, dient schriftelijk te geschieden.

3 Plaats van levering, levering en risico-overgang

3.1 De leveringen van de vloeibare stikstof of de andere zaken geschieden op de bedrijfs-locatie van Cryotrans te Hoogvliet Rotterdam of bij of op het terrein van de afnemer of op een plaats zoals door afnemer specifiek aangewezen.

3.2 Indien de vloeibare stikstof of de andere zaken bij of op het terrein van afnemer dienen te worden afgeleverd geschiedt het transport voor rekening en risico van afnemer. De plaats van aflevering dient voor het door of vanwege Cryotrans gebruikte vervoermiddel op nor-male wijze bereikbaar te zijn.

3.3 Cryotrans zal de overeengekomen zaken aan afnemer ter beschikking stellen op de overeengekomen termijn of, indien geen termijn is overeengekomen, op de voor die pro-ducten of diensten gebruikelijke tijd van levering.

3.4 Geleverde zaken zijn vanaf levering voor risico van afnemer.

3.5 Afnemer dient zich er van te vergewissen dat een afgeleverde zaak geschikt is voor het doel waarvoor hij of zij het wenst te gaan gebruiken.

3.6 Een door Cryotrans opgegeven of met Cryotrans overeengekomen termijn van afleve-ring is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Cryotrans derhalve in gebreke te worden gesteld middels een schriftelijke aanmaning waarin aan Cryotrans een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.

3.7 Cryotrans behoudt zich het recht voor de leveringen door derden te laten uitvoeren.

4 Medewerking afnemer

4.1 Afnemer zal alle benodigde medewerking verschaffen die vereist is voor de deugde-lijke uitvoering van de overeenkomst, waaronder het verschaffen van alle vereiste gegevens, inlichtingen en informatie. Onder deze inlichtingen zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen van afnemer en, op verzoek van Cryotrans, de beoogde toepassing van de door Cryotrans te leveren producten. Indien Cryotrans het vermoeden heeft dat de door haar te leveren producten onrechtmatig of voor oneigenlijke doeleinden zullen worden toegepast heeft Cryotrans het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4.2 Afnemer staat in voor de juistheid van ten behoeve van de uitvoering aangeleverde gegevens. Te dien aanzien rust op Cryotrans geen eigen onderzoeksplicht.

5 Prijzen

5.1 Indien na de aanbieding of na het totstandkomen van een overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Cryotrans gerechtigd de prijzen te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen buitenlandse valutawijzigingen, die tot wijziging van kostprijzen voor Cryotrans leiden.

5.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van-overheidswege worden opgelegd.

5.3 In geval voor Cryotrans extra kosten ontstaan, die niet zijn voorzien ten tijde van de aanbieding of opdrachtbevestiging en/of die zijn toe te rekenen aan vertraging van de af-levering ingevolge de (nadere) wensen of aanwijzingen van afnemer of ingevolge welke andere omstandigheid ook waarvoor Cryotrans niet aansprakelijk is, zullen deze extra kosten volgens opgave van Cryotrans voor rekening van afnemer komen.

6 Facturering en betaling

6.1 Betaling dient te geschieden contant bij aflevering, of zoals aangegeven op de factuur en in ieder geval uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum.

6.2 Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht hiermee te hebben ingestemd.

6.3 Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, binnen 30 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Cryotrans zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever van de vervaldag af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 3%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Alle vorderingen van Cryotrans op afnemer worden op dat moment terstond opeisbaar.

6.4 Cryotrans en afnemer worden geacht te zijn overeengekomen, dat deze buitengerech-telijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met inbegrip van de eventuele kredietbeperkingstoeslag, met een minimum van ? 250,- tenzij Cryotrans aantoont dat deze kosten meer hebben belopen, in welk geval zij ook gerechtigd is aanspraak te maken op het meerdere.

6.5 Alle aan afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoof-de ook. Afnemer heeft geen recht om enige betaling aan Cryotrans op te schorten.

6.6 Indien goede grond bestaat om te veronderstellen dat afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet stipt zal na komen, is afnemer gehouden om op eerste ver-zoek van Cryotrans terstond genoegzame en in door Cryotrans gewenste vorm, zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen ten behoeve van de richtige nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Cryotrans geleverde zaken blijven eigendom van Cryotrans tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen die Cryotrans op het moment van levering, uit welke hoofde ook, en met inbegrip van rente en kosten nog op afnemer mocht hebben. In geval van een rekening-courantverhouding met afnemer blijft het eigendomsvoorbehoud in stand tot op het moment van vereffening.

7.2 Afnemer mag de afgeleverde met eigendomsvoorbehoud bezwaarde zaken uitsluitend gebruiken c.q. verbruiken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Totdat aan de in het voorgaande lid genoemde verplichtingen is voldaan, is afnemer niet gerechtigd de door Cryotrans geleverde zaken aan een derde in eigendom over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren. Bij niet naleving van deze verplichting is Cryotrans, onver-minderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebre-kestelling, te allen tijde gerechtigd de zaken terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, zulks volledig voor rekening van afnemer.

8 Emballage

8.1 De levering van vloeibare stikstof geschiedt in tanks, containers, transportreservoirs, drukloze vaten, drukvaten en overige installaties en apparatuur, waaronder opslagtanks voor levering in bulk, door Cryotrans ter beschikking te stellen en/of te installeren, ten behoeve van de opslag en het gebruik van door Cryotrans te leveren zaken (hierna: embal-lage). Onder emballage wordt mede verstaan de verpakkingsvormen, zoals genoemd in de regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Onder emballage wordt niet verstaan wegwerp verpakkingen die bestemd zijn voor eenmalig gebruik.

8.2 Emballage blijft te allen tijde eigendom van Cryotrans.

8.3 Afnemer verbindt zich emballage niet te vervreemden of te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik af te staan.

9 Gebruiksvergoeding emballage

9.1 Voor het gebruik van emballage is afnemer een gebruiksvergoeding verschuldigd vanaf de dag van levering conform artikel 3 tot en met de dag waarop de emballage door of namens afnemer wordt terugbezorgd, een en ander volgens door Cryotrans vast te stellen tarieven die worden opgenomen in de offerte of aanbieding.

9.2 Afnemer verleent Cryotrans onherroepelijk machtiging de bij hem krachtens welke titel ook in gebruik zijnde bedrijfsterreinen, fabrieken, bedrijfsgebouwen en dergelijke, hoe ook genaamd, te betreden terzake van inspectie van emballage, voor wat betreft zowel het aan-tal als de gebruikswijze.

10 Retournering emballage

10.1 Indien uit de administratie van Cryotrans blijkt, dat emballage niet is teruggekomen bij Cryotrans, is afnemer naast de in het vorige artikel bedoelde gebruiksvergoeding, als ver-goeding verschuldigd de prijs van nieuwe soortgelijke emballage.

10.2 Bij emballage die van een (her-)keurdatum is voorzien, dient de inhoud voor de aangegeven datum te zijn verbruikt en de emballage uiterlijk op die datum te worden geretourneerd aan Cryotrans. Alle kosten en/of aansprakelijkheid die voortvloeien uit het niet tijdig retourneren van emballage in verband met de keurdatum en de wettelijke verplichtingen van Cryotrans dienaangaande, komen voor rekening van afnemer.

10.3 Afnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding voor of verrekening van de waar-de van een hoeveelheid product dat zich bij retournering nog in de emballage bevindt.

11 Beschadiging, verontreiniging en verlies emballage

11.1 Afnemer is aansprakelijk voor beschadiging aan, vervuiling, verontreiniging of verlies van emballage vanaf het ogenblik van levering als bedoeld in artikel 3, tot het ogenblik waarop deze aan Cryotrans is geretourneerd, ongeacht de oorzaak van de beschadiging of het verlies. In geval van verlies van emballage is afnemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde.

11.2 Indien emballage na teruglevering schade veroorzaakt aan Cryotrans of aan derden, is afnemer daarvoor aansprakelijk, tenzij afnemer aantoont, dat de emballage naar beho-ren, in goede staat en overeenkomstig alle ter zake geldende wettelijke en contractuele bepalingen aan Cryotrans is teruggeleverd.

12 Meldingsplicht schadelijke invloeden en schade

12.1 Indien een afnemer vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat emballage na de aflevering aan hem als gevolg van enig voorval inwendig is of kan zijn verontreinigd of besmet door een vreemde stof – (zee)water daaronder begrepen – of is beschadigd dient hij Cryotrans daarvan onverwijld en in elk geval binnen 48 uur schriftelijk in kennis te stellen.

12.2 Hetzelfde geldt, indien emballage is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan afnemer vermoedt of redelijkerwijs had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op de emballage kan hebben gehad.

13 Controle, toepassing en vrijwaring

13.1 Afnemer is gehouden voorzover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) emballage terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van emballage en/of de inhoud daarvan zal afnemer Cryotrans daarvan terstond telefonisch op de hoogte stellen.

13.2 Afnemer zal de door Cryotrans geleverde producten, alsmede de emballage, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de bedrijfsmatige werkzaamheden van zijn onderneming aanwenden en uit veiligheidsoverwegingen niet verkopen of doorleveren aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cryotrans.

13.3 Afnemer is er verantwoordelijk voor dat hij alle vergunningen en ontheffingen benodigd voor het vervoer, het gebruik en/of de verwerking van het product, de emballage en/of overige apparatuur verkrijgt en behoudt en dat hij alle voorschriften die gesteld zijn en/of zullen worden bij wet en/of door de bevoegde autoriteiten strikt naleeft en vrijwaart Cryotrans voor alle gevolgen van burgerrechtelijke en publiekrechtelijke aard, die mochten intreden wegens niet naleving van één of meer zodanige overheidsvoorschriften.

13.4 Afnemer zal bij de aflevering en het gebruik van door Cryotrans geleverde producten, emballage en apparatuur alle instructies van Cryotrans terzake opvolgen en in het bijzonder alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften behorend bij de door hem bij Cryotrans aangekochte producten en emballage. Cryotrans zal veiligheidsvoorschriften middels stickers op haar producten aanbrengen. De voorschriften zoals hierop opgenomen dienen in acht te worden genomen. Cryotrans adviseert de door haar geleverde vloeibare stikstof niet te gebruiken in kleine afgesloten ruimten en als dit toch wordt gedaan dient aldaar voor de veiligheid een zuurstofalarm te worden geplaatst.

13.5 Afnemer vrijwaart Cryotrans voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de emballage c.q. het gebruik en/of het verwerken van door Cryotrans geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken door afnemer waaronder aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Cryotrans geleverd product en/of dat mede tot stand is gekomen met behulp van door Cryotrans geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken, behoudens indien en voor zover afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door dit product.

14 Vulverbod

14.1 Het vullen of doen vullen van emballage van Cryotrans anders dan door Cryotrans is niet geoorloofd.

15 Garanties en reclamering

15.1 Alle door Cryotrans geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door Cryotrans verstrekte aanwijzingen. Bij twijfel over de toe-passing of gebruik dient afnemer zich tot de bij Cryotrans beschikbare specialisten te wenden.

15.2 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Cryotrans de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken gedurende een termijn van ten hoogste 14 dagen, na levering.

15.3 Onder de garantie valt niet onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik.

15.4 Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 14 dagen na (af)levering van de zaken.

16 Aansprakelijkheid

16.1 De levering van vloeibare stikstof geschiedt veelal in vaten doch ook andere opslag-units waarin de koeling van allerhande producten plaatsheeft. De afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de controle van het niveau van de stikstof zodat er voldoende capaciteit tot koelen is in het vat of ander opslag unit. Cryotrans kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van het te laag worden van het stikstofniveau waardoor het ontbreekt aan koelcapaciteit in het vat. Indien de te koelen zaken in het vat of andere opslagunit verloren gaan of beschadigd raken komt dit geheel voor rekening en risico van afnemer.

16.2 De aansprakelijkheid van Cryotrans uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

16.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Cryotrans slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de overeenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende levering. Cryotrans is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.

17 Overmacht

17.1 Cryotrans is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de invloed van Cryotrans voordoet, waaronder mede, doch niet uitsluitend: brand, oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme, wilde of georganiseerde stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, brandstof-gebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongeval, weersomstandigheden, natuurrampen waaronder overstroming, aardbeving, epidemie, quarantainemaatregelingen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers.

17.2 Zodra overmacht optreedt zal Cryotrans eenzijdig bevoegd zijn overeengekomen termijnen zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden overmachts-factor(en), alsmede – ter harer keuze – overeenkomsten pro rata na te komen.

17.3 Afnemer heeft in geval van overmacht geen recht de ontbinding van de gesloten overeenkomst te vorderen.

17.4 In geval van overmacht zal Cryotrans zich inspannen tot het vinden van een oplossing om aan de behoefte van afnemer aan het product en/of de dienst te voldoen. Cryotrans zal gerechtigd zijn de extra kosten, verband houdende met het leveren van het product en/of de dienst aan afnemer ondanks de overmachtsituatie, bij afnemer in rekening te brengen.

18 Beëindiging en annulering

18.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na verloop van een gedetailleerde en gemotiveerde schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkomingen, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

18.2 Onverminderd eventuele nadere schriftelijk overeengekomen voorwaarden kan Cryotrans de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van afnemer het faillissement wordt aangevraagd en/of wordt uitgesproken, in geval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij afnemer op zaken waarin of waarop zich zaken van Cryotrans bevinden of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan wegens reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen of indien voor afnemer een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsanerings-regeling ex artikel 284 Fw is ingediend en/of wordt uitgesproken. Cryotrans zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

18.3 Indien de overeenkomst eindigt c.q. ontbonden wordt verklaard, om wat voor reden dan ook, is afnemer verplicht de emballage, apparatuur en toebehoren van Cryotrans terstond ter vrije beschikking van Cryotrans te stellen. Afnemer machtigt Cryotrans reeds nu voor alsdan om deze emballage, apparatuur en toebehoren van het terrein waar deze is geplaatst te demonteren en weg te halen.

18.4 In alle gevallen waarin de overeenkomst (tussentijds) eindigt ingevolge enige bepaling daarvan of door tussenkomst van een rechter of een arbiter blijft zij de rechtsverhouding tus-sen partijen beheersen voor zo ver dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

18.5 Ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij afnemer op zaken waarin of waarop zich zaken van Cryotrans bevinden is afnemer gehouden Cryotrans hiervan terstond telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen.

19 Overdracht van rechten/verplichtingen

19.1 Het is afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cryotrans rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen.

19.2 In het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot het verrichten van diensten is Cryotrans gerechtigd een deel of het geheel van haar verplichtingen uit te besteden aan een door haar daartoe aangewezen onderaannemer.

20 Verjaring

20.1 Ieder vorderingsrecht en/of verweer jegens Cryotrans verjaart door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

21 Aanpassing algemene voorwaarden

21.1 Cryotrans is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden aan te passen, deze aanpassingen zullen de rechtsverhouding tussen partijen in de toekomst beheersen.

22 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

22.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Cryotrans alsmede de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Rotterdam.